Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Szkolenie dla kierowników imprez masowych

Czas szkolenia: 50 godz.

 1. Dla osób bez licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia
  Cena: 400 zł; studenci „Apeirona”: 350 zł
 2. Dla osób z licencją pracownika ochrony fizycznej II stopnia
  Cena:

  • 350 zł przy grupie 15 osób; studenci „Apeirona”: 330 zł
  • 300 zł przy grupie 20 osób; studenci „Apeirona”: 280 zł
  • 250 zł przy grupie 25 osób; studenci „Apeirona”: 230 zł
  • 200 zł przy grupie 30 osób; studenci „Apeirona”: 180 zł

Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

Tematyka szkolenia:
Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Zabezpieczenie imprezy masowej.
 2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
 4. Rodzaje zagrożeń.
 5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
 6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej.

Temat II. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Rodzaje imprez masowych.
 2. Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 3. Dokumentacja niezbędna do wydania zezwolenia.
 4. Tryb opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia.
 5. Wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych.

Temat III. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Analiza zagrożeń.
 2. Wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb.
 3. Określenie punktów kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej.
 4. Zasady sporządzania planów graficznych.
 5. Liczebności i rozmieszczenie służb porządkowych i służb informacyjnych.
 6. Zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu).
 7. Zajęcia praktyczne z zakresu sporządzania dokumentacji na potrzeby wydania zezwolenia.

Temat IV. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Misja członków służby porządkowej.
 2. Misja członków służby informacyjnej.
 3. Obsługa uczestników imprezy masowej.
 4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
 5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
 6. Ubiór i wyposażenie.

Temat V. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi.
 2. Organizowanie stanowisk pracy:
 • określenie zadań,
 • określenie uprawnień,
 • określenie odpowiedzialności.
 • Podejmowanie decyzji.
 • System motywacji i kontroli.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu kierowania zespołem ludzi.

Temat VI. Zabezpieczenia imprez masowych – czas szkolenia: 4 godz.
Zagadnienia:

 1. Zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Zasady dokonywania analizy zagrożeń.
 3. Kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków.
 4. Dobór członków służb organizatora do zabezpieczenia imprezy masowej.
 5. Określenie niezbędnego wyposażenia służb organizatora oraz ich rozmieszczenie w zależności od rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń.
 6. Zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów sportowych.
 7. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.
 8. Monitoring imprezy masowej.
 9. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu.

Temat VII. Zagadnienia prawne – część I – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
 2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
 3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
 4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
 5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
 6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
 7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat VIII. Zagadnienia prawne – część II – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Przepisy karne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat IX. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:

 1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
 2. Uprawnienia członków służby porządkowej.
 3. Obowiązki członków służby porządkowej.

Temat X. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:

 1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
 2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.
 3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat XI. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
 3. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
 • kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
 • kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
 • ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
 • legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
 • dokumentowaniem podejmowanych czynności.
 • Współpraca z policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

Temat XII. Zasady współpracy z policją, państwową strażą pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Płaszczyzny współpracy.
 2. Konflikt interesów.
 3. Wzajemna wymiana informacji.
 4. Prawne obowiązki współpracy.
 5. Podporządkowanie służb organizatora dowódcy zabezpieczenia policyjnego.
 6. Ćwiczenia praktyczne dotyczące współpracy kierownika do spraw bezpieczeństwa ze służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

Temat XIII. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej.
 2. Zabezpieczenie higieniczno-sanitarne imprezy masowej.
 3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu zabezpieczenia medycznego.

Temat XIV. Wybrane aspekty prawa budowlanego – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Wybrane aspekty prawa budowlanego.
 2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.
 3. Zasady użytkowania obiektów budowlanych w czasie imprezy masowej.

Temat XV. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
 2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
 3. rodzaje pożarów,
 4. rodzaje sprzętu gaśniczego,
 5. rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
 6. obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
 7. systemy i urządzenia przeciwpożarowe w obiektach,
 8. zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).
  Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Temat XVI. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Plan działania w sytuacjach zagrożeń i plan ewakuacji:
 • znaczenie planów,
 • system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
 • zasady i sposoby bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
 • drogi ewakuacyjne,
 • zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
 • drogi dostępu,
 • kontrola przepływu tłumu.

2.  Ćwiczenia praktyczne z zakresu ewakuacji osób.
Temat XVII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 1 – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i socjologii.
 2. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.
 3. Analiza społeczeństwa:
 • pojęcie i struktura grupy społecznej,
 • klasyfikacja grupy społecznej,
 • pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań,
 • subkultury kibiców sportowych oraz chuliganów stadionowych.
 • Analiza ważniejszych procesów społecznych:
 • współpraca służby porządkowej i służby informacyjnej z uczestnikami imprezy masowej,
 • konflikt interesów pomiędzy służbami organizatora imprezy masowej a uczestnikami imprezy masowej,
 • zasady podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat XVIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 2 – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Techniki komunikacyjne.
 2. Psychologia tłumu.
 3. Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
 4. Metody reagowania na konflikt.
 5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat XIX. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi.
 2. Profilaktyka kryminologiczna.
 3. Ślady kryminalistyczne oraz metody wykrywania oraz identyfikacji człowieka i rzeczy.
 4. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia policji.

Temat XX. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Prawa i obowiązki świadka.
 2. Uprawnienia pokrzywdzonego.
 3. Ujęcie osoby.
 4. Czynności procesowe i środki dowodowe.
 5. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat XXI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego– czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Rola państwa i samorządów.
 2. Uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki.
 3. Tryb postępowania administracyjnego.
 4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 5. Decyzja administracyjna.

Temat XXII. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 2. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
 3. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.
 4. Czyny niedozwolone.

Temat XXIII. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:

 1. Techniczne urządzenia zabezpieczające.
 2. Przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w systemie bezpieczeństwa imprezy masowej.

Temat XXIV. Ćwiczenia praktyczne – czas szkolenia: 4 godz.
Zagadnienia:

 1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
 3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
 5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
 6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close