Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Wymagane dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne na studia I stopnia

W celu zapisania się na naszą uczelnię na studia I stopnia należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym komplet poniższych dokumentów:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości.
 2. Cztery fotografie legitymacyjne.
 3. Dowód osobisty - do wglądu.
 4. Książeczka wojskowa - do wglądu (mężczyźni).
 5. Zaświadczenie lekarskie.
 6. Kwestionariusz osobowy.
 7. Życiorys ze zdjęciem.
 8. Podanie o przyjęcia na studia.
 9. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, która wynosi w Krakowie: 80 zł, w Katowicach: 50 zł. Najlepiej utworzyć indywidualne konto studenta, które będzie towarzyszyć Pani/Panu przez okres trwania studiów. Opłatę można również uiścić w kasie uczelni przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie lub w przypadu rozpoczynania studiów w Katowicach: ul. Słowackiego 41-43/5.
 10. Biała teczka zamykana na gumkę, w której będą znajdować się powyższe dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne na studia II stopnia

W celu zapisania się na naszą uczelnię na studia II stopnia należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym komplet poniższych dokumentów:

 1. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości oraz poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów.
 2. Cztery fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Dowód osobisty - do wglądu.
 4. Książeczka wojskowa - do wglądu (mężczyźni).
 5. Zaświadczenie lekarskie.
 6. Kwestionariusz osobowy.
 7. Życiorys ze zdjęciem.
 8. Podanie o przyjęcia na studia II stopnia.
 9. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, która wynosi: 80 zł. Najlepiej utworzyć indywidualne konto studenta, które będzie towarzyszyć Pani/Panu przez okres trwania studiów. Opłatę można również uiścić w kasie uczelni przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie.
 10. Białą teczkę zamykaną na gumkę, w której będą znajdować się powyższe dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe

W celu zapisania się na naszą uczelnie na studia podyplomowe należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym komplet poniższych dokumentów:

 1. Odpis lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 2. 2 fotografie (format legitymacyjny 37 x 53 mm).
 3. Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem).
 4. Ankieta osobowa.
 5. Wniosek o przyjęcie.
 6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 100 zł. Najlepiej utworzyć indywidualne konto studenta, które będzie towarzyszyć Pani/Panu przez okres trwania studiów. Opłatę można również uiścić w kasie uczelni przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie lub w przypadu rozpoczynania studiów w Katowicach: ul. Słowackiego 41-43/5.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane do złożenia przez cudzoziemców:

 1. Zalegalizowany oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.
 2. Nostryfikacja świadectwa dojrzałości wydanego za granicą potwierdzająca równoważność z polskim świadectwem dojrzałości.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności. Zaświadczenie powinno być wystawione przez uprawnionego lekarza w Polsce. Zaświadczenie powinno być wystawione przez uprawnionego lekarza w Polsce. Koszty badań pokrywają kandydaci.
 4. Świadectwo ukończenia kursu języka polskiego, certyfikat lub potwierdzenie jego znajomości (dotyczy studiów w języku polskim).
 5. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 6. Kserokopia paszportu – oryginał do wglądu.
 7. Podanie o przyjęcie na studia.
 8. Życiorys.
 9. Kwestionariusz osobowy.
 10. 4 zdjęcia (format legitymacyjny).
  Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
 11. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
 12. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:
 13. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych - studia I stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Podanie_I_stopień
 3. Zaświadczenie lekarskie
 4. Życiorys

Wzory dokumentów rekrutacyjnych - studia II stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Podanie_II_stopień
 3. Zaświadczenie lekarskie
 4. Życiorys

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close