Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

RODO

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Pamiętaj, że RODO gwarantuje Ci pewne prawa, lecz nie wszystkie są automatyczne. Aby zrealizować niektóre z nich muszą zaistnieć dodatkowe warunki.

Prawo dostępu do danych osobowych: Masz prawo, zawsze i w każdym czasie, uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz od nas żądać potwierdzenia, że: (a) przetwarzamy Twoje dane osobowe, (b) uzyskania informacji jakie dane osobowe przetwarzamy, (c) na jakiej podstawie i (d) w jakim celu.

Prawo uzupełnienia lub sprostowania Twoich danych osobowych: Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe (np. pomyliłeś się w formularzu rekrutacyjnym, lub we wniosku składanym Uczelni) lub są niekompletne (np. nie uzupełniłeś wszystkich rubryk wniosku/formularza) możesz w każdym czasie poprosić nas o sprostowanie lub uzupełnienie Twoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych: Niektóre z Twoich danych osobowych przetwarzamy ponieważ udzieliłaś/eś nam zgody. Na etapie rekrutacji, dzięki Twojej zgodzie, przetwarzamy m.in. Twój adres e-mail, numer telefonu, informacje o Twoich umiejętnościach. W toku studiów możesz nam udzielić zgody na przetwarzanie innych danych osobowych (np. przebieg pracy zawodowej, odbyte kursy, informacje o stanie zdrowia). Znaczną część Twoich danych osobowych przetwarzamy na innych podstawach, tj. robimy to ponieważ jest to niezbędne dla zawarcia i wykonania przez nas umowy lub ze względu na ciążące na nas, jako na Uczelni, ustawowe obowiązki.

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych, w każdym czasie możesz zgodę cofnąć. Pamiętaj też, że cofnięcie zgody ma skutek na przyszłość. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody dokonane przed jej wycofaniem jest w dalszym ciągu zgodne z prawem. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych. Na przykład jeśli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie Twojego e-maila, a później ta zgoda została cofnięta, nie będziemy mogli się z Tobą w tej formie skontaktować w innej sprawie. Ale cofnięcie zgody nie oznacza, że usuniemy korespondencję e-mailową. Jeśli chcesz abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, musisz nas o tym poinformować, i jeśli zajdą szczególne warunki, wówczas usuniemy Twoje dane osobowe (zobacz: Prawo do bycia zapomnianym).

Prawo sprzeciwu: Możesz zgłosić sprzeciw jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego tj. oferowania naszych usług. Jeśli wniesiesz sprzeciw, nie możemy przetwarzać Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest bezwarunkowy, przysługuje Ci w każdym czasie.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, możesz w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw ale pod warunkiem jeśli zachodzą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do bycia zapomnianym: Prawo do bycia zapomnianym to prawo żądania od nas abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Aby z tego prawa skorzystać muszą zaistnieć dodatkowe, ściśle określone warunki:

  • nie potrzebujemy już Twoich danych do celów w jakim zostały zebrane lub przetwarzane (np. gromadzimy dokumentację dłużej niż wymagają to ustawowe przepisy);
  • jeśli wycofałaś/eś zgodę na przetwarzanie Twoje dane osobowe, chyba że mamy inną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych (np. robimy to ze względu na ustawowe obowiązki)
  • przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa (np. przetwarzamy Twój adres e-mail choć nie wyraziłaś/eś na to zgody).

Nie możesz domagać się usunięcia danych osobowych jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania ciążących na Uczelni ustawowych obowiązków.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: W pewnych sytuacjach może Ci zależeć abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych. „Ograniczenie przetwarzania” oznacza, że mamy prawo tylko przechowywać Twoje dane osobowe. Po to aby przetwarzać Twoje dane osobowe w innym zakresie, musimy mieć Twoją zgodę. Możesz domagać się ograniczenia przetwarzania jeśli:

  • zakwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić czy Twoje dane osobowe są prawidłowe,
  • Uczelnia nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane lub przetwarzane, ale są one Ci potrzebne na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. przy negatywnym wyniku rekrutacji może Ci zależeć abyśmy po zakończeniu rekrutacji dalej przechowywali Twoje dane osobowe, a używali ich w inny sposób dopiero jeśli wyrazisz na to zgodę).
  • wniesiesz sprzeciw - do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych osobowych: Masz prawo żądać od nas abyśmy Twoje dane osobowe, które przetwarzamy: (1) na podstawie Twojej zgody lub w celu niezbędnym do wykonania umowy, (2) w sposób zautomatyzowany (czyli umieszczamy w środowisku IT), przesłali, w pliku, w powszechnie dostępnym formacie, w ustrukturyzowany sposób, Tobie lub wskazanemu przez Ciebie administratorowi.

Skarga: Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prześlij nam maila na adres rodo@apeiron.edu.pl o treści, która pozwoli nam ustalić czego od nas oczekujesz.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub wątpliwości, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail pod adres rodo@apeiron.edu.pl.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close