Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Kredyt studencki

W nadchodzącym roku akademickim w zakresie kredytów studenckich obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. (Dz.U. Nr 87 z 2010 r. poz. 560 z późn.zm.).

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w systemie.

Adresaci kredytu

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci (w tym doktoranci) bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Banki uczestniczące w systemie kredytów studenckich

O kredyt studencki student może ubiegać w jednym z następujących banków:

  • PKO Bank Polski S.A.
  • Bank PEKAO S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
  • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Składanie wniosków o kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale wybranego przez studenta banku. Do wniosku dołącza się informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.

Dochód na osobę w rodzinie

Przy składaniu wniosku należy przedstawić dochody na osobę w rodzinie. Przy wyliczaniu tego dochodu będą brane pod uwagę dochody netto. Sposób dokumentowania dochodów będzie podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w uczelni, przez co studenci starający się zarówno o kredyt, jak i o stypendium będą mogli posługiwać się takimi samymi zaświadczeniami.

Poręczenie kredytu studenckiego

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Okres wypłaty kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich − przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim.

Warunki wypłacania kredytu

Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Zaświadczenie o studiach, którego wzór określa rozporządzenie z 18 maja 2010 r., student będzie składał przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu umowy o kredyt.

Spłata kredytu 

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku trudności w spłacie kredytu bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie kredytu

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close