Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Żagań

STUDIA PODYPLOMOWE - BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ŻAGAŃ


NOWA REKRUTACJA

Termin przyjmowania zgłoszeń:
20 lutego 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: marzec 2018 r.


INFORMACJE PODSTAWOWE

Jednostka prowadząca
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

Nazwa studiów podyplomowych
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych – dyscyplina - nauki o bezpieczeństwie, prawo, administracja, zarządzanie

Opłata za studia podyplomowe
2 900 zł

Opłata za studia podyplomowe
Opłata rekrutacyjna – 100 zł
Opłata jednorazowa – 2 900 zł
Opłata semestralna – 2 x 1450 zł

Numer konta: 57 1750 1048 0000 0000 2697 8057
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Z dopiskiem „Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

Liczba semestrów – 2

Język wykładowy
Polski


KONTAKT

Adres
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków

Telefon
+48 537 082 662 – mgr Radosława Rodasik – koordynator studiów
+48 12 422 30 68 – dziekanat

E-mail
science2@apeiron.edu.pl
www.apeiron.edu.pl

Godziny przyjęć w dziekanacie
Poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00


ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:
1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Karta zgłoszenia
5. 2 zdjęcia

Wzory dokumentów do pobrania:
Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe
Wniosek na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

Początek studiów
Studia uruchamiane są w sytuacji, jeżeli zainteresowana jest odpowiednia liczba kandydatów – tj. nie mniej niż 15.

Terminy i miejsce zajęć
Co do zasady zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty w godzinach od 10.00 do 19.00
Zajęcia odbywają się w Żaganiu w woj. lubuskim


PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(KOD SP2/2016/17/BiZK)

1. Ogólna charakterystyka studiów

1.1. Podstawowe informacje
Czas trwania studiów:
Liczba semestrów: dwa
liczba godzin: 180
Liczba punktów ECTS: 40
Obszar/Obszary kształcenia: nauki społeczne
Dziedzina/Dziedziny nauki: nauki społeczne, prawne, ekonomiczne
Dyscyplina nauki: o bezpieczeństwie, prawo, administracja, zarządzanie

Bezpieczenstwo_i_zarzadzanie_kryzysowe

1.2. Koncepcja kształcenia
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli.

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, które są zatrudnione w instytucjach administracji publicznej lub planują swoje zatrudnienie w instytucjach publicznych, a w szczególności w centrach zarządzania kryzysowego.

Studia wpisują się w misję Uczelni, którą jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, gdzie można rozwijać swoje talenty i realizować pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego. Realizacja studiów wiąże się z dwoma spośród trzech celów strategicznych Uczelni: zwiększenie atrakcyjności i skuteczności kształcenia (cel I) oraz kształcenie kadr dla administracji publicznej (II). Studia nawiązują również do misji Wydziału, którą jest tworzenie odpowiednich warunków do studiowania, pozwalających na sprawne zaspokajanie wszechstronnych aspiracji edukacyjnych regionu, przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku pracy oraz uświadomienie potrzeby ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego. Realizacja studiów wiąże się z dwoma spośród trzech celów strategicznych Wydziału: doskonalenie oferty edukacyjnej i jakości kształcenia (cel I) oraz rozwijanie współpracy z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym (cel II). Z jednej strony bowiem realizacja studiów zmierza do wzbogacenia i uelastycznienia oferty edukacyjnej Uczelni i Wydziału zgodnie z oczekiwaniami i aspiracjami społeczności regionu, z drugiej natomiast jest wyrazem poszerzania współpracy z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ponadto, realizacja studiów, będących formą kształcenia ustawicznego, przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego w regionie.

1.3. Adresaci studiów
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia. Adresowane są do pracowników administracji zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zatrudnionych w strukturach administracji publicznej. Są też doskonałą propozycją dla osób ubiegających się o pracę w wydziałach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa.

1.4 Organizacja studiów
Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminów oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.
Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową.

2. Zakładane efekty kształcenia
Studia należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a dokładniej rzecz ujmując umiejscowione są w dziedzinach nauk: społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów odwołują się przede wszystkim do następujących dyscyplin naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o administracji, prawa.

2.1. Słuchacze po zakończeniu studiów
mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:
1. Wydziałach Zarządzania Kryzysowego w urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
2. Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym,
3. Administracji samorządowej,
4. Przedsiębiorstwach posiadających struktury Obrony Cywilnej i zadania w zakresie bezpieczeństwa,

będą posiadali wiedzę w zakresie:
1. zadań i zasad funkcjonowania organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w warunkach kryzysu,
2. zadań administracji publicznej oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
3. realnych i potencjalnych zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym,
4. zagadnień społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwa,
5. kierowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
6. ratownictwa i logistycznego wsparcia zarządzania kryzysowego,
7. obrony cywilnej i bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej,

będą posiadali umiejętności w zakresie:
1. analizy zjawisk i zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
2. kierowania zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia,
3. prawidłowego posługiwania się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania zadania w zakresie bezpieczeństwa,
4. komunikowania się z otoczeniem, negocjowania, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji w sytuacjach kryzysowych,
5. zastosowania logistyki w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa,
6. wykonywania obowiązków w centrach zarządzania kryzysowego,
7. prowadzenia szkolenia z wybranych zagadnień bezpieczeństwa,
8. pracy w warunkach kryzysu i stresu,
9. korzystania z pomocy mediów w sytuacji kryzysowej,
10. opracowywania podstawowej dokumentacji planistycznej i raporty z zakresu reagowania kryzysowego.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close