Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie

STUDIA PODYPLOMOWE - METODOLOGIA BADAŃ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


NOWA REKRUTACJA
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: kwiecień 2019 r.


INFORMACJE PODSTAWOWE

Jednostka prowadząca
Wyższa Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

Nazwa studiów podyplomowych
Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie

Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych – dyscyplina - nauki o bezpieczeństwie

Opłata za studia podyplomowe
2400 zł

Liczba semestrów – 2

Język wykładowy
Polski

KONTAKT:

Adres
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
poniedziałek , środa, czwartek, piątek, 9.00 – 17.00
wtorek - nieczynne
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków, pok. 101 a (I piętro)
sobota – niedziela (zjazdowa), 9.00 – 17.00

Telefon
+48 537 082 662 - mgr Radosława Rodasik - koordynator studiów
+48 12 422 30 68 - dziekanat

E-mail
science2@apeiron.edu.pl
www.apeiron.edu.pl

Godziny przyjęć w dziekanacie
Poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00

ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:
1. Odpis lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
2. Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem).
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Wniosek o przyjęcie.
5. 2 fotografie.
6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 100 zł.

Wzory dokumentów do pobrania:

Kwestionariusz osobowy_studia_podyplomowe

Wniosek studia podyplomowe

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Początek studiów
Studia uruchamiane są w sytuacji, jeżeli zainteresowana jest odpowiednia liczba kandydatów – tj. nie mniej niż 15.

Terminy zajęć
Co do zasady zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu weekendowo w godzinach od 10.00 do 19.00

Czas trwania studiów:
liczba semestrów: dwa
liczba godzin: 180
Liczba punktów ECTS: 30
Obszar: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie

Numer konta: 51 1750 1048 0000 0000 2697 8068
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Program studiów obejmuje
- zajęcia dydaktyczne
- seminaria prowadzone przez opiekunów naukowych
- indywidualną pracę badawczą i redagowanie pracy dyplomowej

ProgramW pierwszym semestrze słuchacze powinni opanować teoretyczne podstawy metodologii badań naukowych, zasady redakcji rozprawy naukowej i uzyskać wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa. Studia podyplomowe powinny stworzyć możliwość wyboru obszaru, problemu naukowego przewidywanego do rozwiązania w formie pracy dyplomowej. Słuchacze rozpoczynają funkcjonowanie w określonych modułach zgodnie wybranym obszarem zainteresowania. Tak więc drugi semestr przeznaczony jest na pogłębienie wiedzy metodologicznej oraz treści z zakresu bezpieczeństwa ukierunkowanego na wybrany obszar zainteresowania.

Kształcenie powinno przygotować i rozpocząć wybór problemu naukowego przewidywanego do rozwiązania w formie pracy dyplomowej wraz z opracowaniem teoretycznym i praktycznym badań. Studium również przygotowuje słuchaczy, którzy nie są pracownikami naukowymi Uczelni, do odpowiedniego opracowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej uwzględniając najnowszą metodologię badań naukowych.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie świadectwa po realizacji programu studiów, osiągnięciu założonych efektów kształcenia, zdaniu wszystkich przewidzianych programem egzaminów i uzyskanie zaliczeń.

Zasoby kadrowe
Kadrę dydaktyczną stanowią osoby specjalizujące się w zakresie bezpieczeństwa i metodologii nauk o bezpieczeństwie, głównie z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, co jest w pełni uzasadnione z uwagi na realizację planu studiów podyplomowych. Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej umożliwiają uzyskanie przez słuchaczy zakładanych efektów kształcenia oraz zapewniają właściwą jakość kształcenia.

Zasoby materialne
Słuchacze mają do dyspozycji salę ćwiczeniową zlokalizowaną w budynku Uczelni – z reguły jest to ta sama sala w trakcie trwania danej edycji studiów. Sala jest wyposażona w projektor multimedialny oraz tablicę. Słuchacze mają dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie Uczelni oraz mogą korzystać z zasobów Biblioteki.

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close