Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie

STUDIA PODYPLOMOWE - METODOLOGIA BADAŃ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

INFORMACJE PODSTAWOWE

Jednostka prowadząca
Wyższa Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

Nazwa studiów podyplomowych
Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie

Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych – dyscyplina - nauki o bezpieczeństwie

Opłata za studia podyplomowe
4 800 zł

Liczba semestrów – 4

Język wykładowy
Polski

KONTAKT:

Adres
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
Telefon
+48 730 521 823

E-mail
science2@apeiron.edu.pl
www.apeiron.edu.pl

Godziny przyjęć w dziekanacie
Poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00

ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:
1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Karta zgłoszenia
5. 2 zdjęcia

Wzory dokumentów do pobrania:
Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe
Wniosek na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Początek studiów
Studia uruchamiane są w sytuacji, jeżeli zainteresowana jest odpowiednia liczba kandydatów – tj. nie mniej niż 15.

Terminy zajęć
Co do zasady zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty w godzinach od 10.00 do 19.00

OPIS STUDIÓW

Kształcenie na studiach podyplomowych trwa cztery semestry. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Kształcenie zorganizowane obejmuje łącznie: 20 dni kształcenia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (tj. 240h) i 760 w formie samokształcenia kierowanego tj. pracy własnej i konsultacji.

Czas trwania studiów:
liczba semestrów: cztery
liczba godzin: 240
Liczba punktów ECTS: 40
Obszar: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie

Numer konta: 51 1750 1048 0000 0000 2697 8068
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Program studiów obejmuje
- zajęcia dydaktyczne
- seminaria prowadzone przez opiekunów naukowych
- indywidualną pracę badawczą i redagowanie pracy dyplomowej

Metodologia_nauk_o_bezpieczenstwie

W pierwszym semestrze słuchacze powinni opanować teoretyczne podstawy metodologii badań naukowych, zasady redakcji rozprawy naukowej i uzyskać wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa. Studia podyplomowe powinny stworzyć możliwość wyboru obszaru, problemu naukowego przewidywanego do rozwiązania w formie pracy dyplomowej. Słuchacze rozpoczynają funkcjonowanie w określonych modułach zgodnie wybranym obszarem zainteresowania. Tak więc drugi semestr przeznaczony jest na pogłębienie wiedzy metodologicznej oraz treści z zakresu bezpieczeństwa ukierunkowanego na wybrany obszar zainteresowania.

Kształcenie powinno przygotować i rozpocząć wybór problemu naukowego przewidywanego do rozwiązania w formie pracy dyplomowej wraz z opracowaniem teoretycznym i praktycznym badań. Studium również przygotowuje słuchaczy, którzy nie są pracownikami naukowymi Uczelni, do odpowiedniego opracowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej uwzględniając najnowszą metodologię badań naukowych.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie świadectwa po realizacji programu studiów, osiągnięciu założonych efektów kształcenia, zdaniu wszystkich przewidzianych programem egzaminów i uzyskanie zaliczeń.

Zasoby kadrowe
Kadrę dydaktyczną stanowią osoby specjalizujące się w zakresie bezpieczeństwa i metodologii nauk o bezpieczeństwie, głównie z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, co jest w pełni uzasadnione z uwagi na realizację planu studiów podyplomowych. Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej umożliwiają uzyskanie przez słuchaczy zakładanych efektów kształcenia oraz zapewniają właściwą jakość kształcenia.

Zasoby materialne
Słuchacze mają do dyspozycji salę ćwiczeniową zlokalizowaną w budynku Uczelni – z reguły jest to ta sama sala w trakcie trwania danej edycji studiów. Sala jest wyposażona w projektor multimedialny oraz tablicę. Słuchacze mają dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie Uczelni oraz mogą korzystać z zasobów Biblioteki.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close