Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Nauczyciele akademiccy

Nauczyciele akademiccy

W ramach programu Erasmus+ pracownicy naukowo-dydaktyczni mają możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching Assignments). Wyjazdy trwają od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.  Wykładowca powinien przeprowadzić przynajmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w organizacji przyjmującej. Pakiet powinien obejmować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  oraz koszty leczenia.

Osoby wyjeżdżające otrzymują wsparcie finansowe z programu Erasmus+, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Mobilność pracowników
Tabela B. Wyjazdy pracowników (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – stawki dzienne.

Kraje należące do danej grupy Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni Mobilność trwająca powyżej
14 dni*
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 130 € 91 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 110 € 77 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 100 € 70 €

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni, tj. odpowiednio: 91, 77, 70 €.

Tabela C. Ryczałt na koszty podróży

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania Beneficjent będzie mógł wypłacać pracownikom ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość Kwota
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć Wniosek pracownika na wyjazd w Biurze Współpracy z Zagranicą.

O wyjazdy mogą ubiegać się pracownicy Uczelni, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest „Indywidualny program nauczania” STA Wzór, zatwierdzony przez instytucje wysyłającą i przyjmującą, i wniosek kandydata na wyjazd. Inne kryteria kwalifikacyjne obejmują znajomość języka angielskiego lub innego języka wykładowego instytucji przyjmującej, publikacje w języku angielskim lub języku wykładowym instytucji przyjmującej, wykłady, referaty i wystąpienia w języku obcym, działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Decyzja dotycząca kwalifikacji na wyjazdy zostanie podjęta i ogłoszona przez Komisję po zapoznaniu się z  przedłożoną dokumentacją kandydatów w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Po powrocie z wyjazdu pracownik powinien złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą otrzymane na uczelni partnerskiej Confirmation of Stay (Potwierdzenie pobytu) i wypełnić on-line ankietę, która zostanie wysłana na adres mailowy pracownika.

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – przeprowadzić cykl zajęć dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close