5 stycznia 2011 r. w Szczytnie Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, jako pierwszy Rektor w Małopolsce, podpisał porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

Na mocy tego porozumienia absolwenci naszej uczelni, którzy w trakcie studiów będą realizować przedmioty − 33 tematy wyznaczone przez KGP stanowiące treści policyjnego szkolenia podstawowego i w ciągu roku od zakończenia studiów zdecydują się wstąpić do policji, będą mogli odbyć krótsze szkolenia podstawowe nieobejmujące treści, z którymi zapoznali się podczas studiów. W ten sposób realizowane są zapisy nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz. U. nr 126, 877 z późn. zm.). Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie jest pierwszą w Małopolsce wyższą uczelnią, z którą Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk, podpisał porozumienie w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków.

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy odbyło się w Szkole Policyjnej w Szczytnie 05.01.2011r.

W dniu 25 października 2012 r. w siedzibie Uczelni PWSH „POMERANIA” ul. Świętopełka 10 w Chojnicach podpisanie zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie reprezentowaną przez Rektora dra Juliusza Piwowarskiego a Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach reprezentowaną przez Rektora dra Janusza Gierszewskiego. Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i środowiskowej w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz naukowo-badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W wyniku zawartego Porozumienia możliwa będzie również wymiana studentów na okres prowadzenia programów badawczych, realizacji projektu, praktyki lub przygotowania pracy dyplomowej.

www.pomeraniachojnice.edu.pl

European Association For Security

European Association For Security jest towarzystwem naukowym prowadzącym badania i popularyzującym nauki o bezpieczeństwie (securitologia). EAS powstało na konwencji krakowskiej 12 maja 2000 r. i posiada osobowość prawną. Celem stowarzyszenia jest edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

2-1-768x534

Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa to zespół najlepszych specjalistów, których doświadczenie i gruntowna wiedza zdobyta podczas służby w Policji na stanowiskach kierowniczych stanowią gwarancję najwyższej jakości usług z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Dysponują kadrą ekspertów posiadających rozległą wiedzę prawną i ekonomiczną, specjalizujących się w bezpieczeństwie biznesu oraz systemów informatycznych. To czyni ich profesjonalnymi i kompetentnymi partnerami we wszystkich działaniach, których celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

http://www.kcb.biz.pl/

II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefanii Sempołowskiej

klasa mundurowa – objęta jest patronatem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznegoi Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl/wp

XXXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki „BUSHI”

Siła organizacji opiera się głównie na jej czołowej postaci, jaką jest Krzysztof Jankowiak, animator rozwoju sztuk walki, posiadacz 9 dana Kenjutsu. Stowarzyszenie propaguje kulturę japońską, w szczególności jej elementy związane ze sztukami walki.

www.bujutsukai.pl

Biuro Ochrony Protector

Firma ta należy do najdłużej działających firm ochrony w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła 2 stycznia 1992 roku. Już na samym początku postawiono na wysokie kwalifikacje zatrudnianego personelu oraz profesjonalizm usług ochrony. W „Protectorze” wymagany jest czynny udział pracowników w szkoleniach zawodowych, co znacznie podwyższa poziom oferowanych usług.

www.ochrona-protektor.com

ALFA – Ośrodek sztuk walki i samoobrony

www.sztukiwalki.krakow.pl

Biuro Ochrony BODYGUARD

Ponad 10 lat obecności na rynku zaowocowało sporym gronem zadowolonych klientów. Ciągły rozwój techniczny, kadrowy oraz merytoryczny sprawia, że standardy usług nieustannie się podwyższają. Wszyscy pracownicy są specjalistami dysponującymi odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych (PZISM) powstał w roku 1996 z inicjatywy przedstawicieli służb mundurowych.

Organizacja skupia przede wszystkim osoby aktywne zawodowo pracujące w Policji, Wojsku, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej, rekomendowanych agencjach ochrony osób i mienia, oraz instruktorów i szkoleniowców innych służb mundurowych, a także członków elitarnych jednostek specjalnych z Polski, Węgier, Niemiec, Włoch, Litwy, Łotwy.

W szkoleniach związku uczestniczą systematycznie przedstawiciele ok. 20 państw z dwóch kontynentów.

www.pzism.pl

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

Specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym.

WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Jednostki WOPR są jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

www.zgwopr.pl