Serbia_INIS Apeiron

https://intelligence-security.rs/

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika

Rektor Akademii Sił Zbrojnych imienia gen. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu Brig. gen. doc. Ing. Boris Durkech, PhD. i rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie dr Juliusz Piwowarski 10 października 2012 podpisali porozumienie o współpracy.

Jego celem jest budowanie partnerstwa między obiema instytucjami w ramach dialogu w dziedzinie nauki i badań. Umowa ma przyczynić się do wymiany doświadczeń, informacji, materiałów i publikacji naukowych, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, a także do wymiany studentów i nauczycieli akademickich.
Partnerstwo obu stron będzie dążyć do upowszechnienia wyników finansowych przez nie projektów. Współpraca w różnych dziedzinach będzie regulowana umowami szczegółowymi.

http://www.aos.sk/

Estern European Development Agency

Władze Uczelni Wyższej Szkoły bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w „Apeiron” w Krakowie podpisały z Eastern European Development Agnecy porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej miedzy innymi rozwoju regionalnego oraz zwiększenia mobilności studentów i pracowników naukowych.

http://www.eeda.sk/

Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie dr Juliusz Piwowarski podpisał porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Wyższą Szkołą Bezpiecznego Biznesu w Koszycach w dniu 16.12.2010 r.

http://www.vsbm.sk/

European Forum For Urban Safety

Członek – kandydat zarejestrowany w budapesztańskim biurze EFUS. Organizacja ta została założona w 1988r. w Barcelonie. Ma za zadanie zapobieganie przestępczości i wspierania władz lokalnych i krajowych zrzeszając ze sobą 300 miast.

Foundation For Public Safety of Hungary

Reprezentowana przez dr Ferenc Tóthoraz dr Béla Danielisz pełniącego także funkcję Wiceprzewodniczącego E.F.U.S. oraz Przewodniczącego Komisji Ochrony Porządku Publicznego Miasta Budapeszt. Konkretnym efektem podpisanej umowy jest powstanie bratniego Instytutu Węgierskiego „Apeiron-Claritas” zajmującego się metodami administrowania bezpieczeństwem oraz wystosowanie przez Komisję Ochrony Porządku Publicznego miasta Budapeszt zaproszenia dla 10 wyróżniających się studentów naszej Uczelni do odbycia rokrocznie (od 2010) szkolenia bądź praktyki zagranicznej w jednostkach administracji samorządowej oraz specjalnych jednostkach policji na terenie Budapesztu.

European Institute for Public administration

Europejski Instytut Administracji Publicznej.

http://eipa.nl/

National Academy of Sciences of Ukraine Kyiv University of Law

http://kul.kiev.ua/

Akademia Służb Porządku Publicznego w Budapeszcie

Interesująco zapowiada się możliwość współpracy ze Strażami Obywatelskimi Republiki Węgier poprzez praktyki, staże, wymianę doświadczeń, w formie szkoleń i udziału w konferencjach naukowych.