Prof. dr hab. inż. Andrzej Żebrowski

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON

w Krakowie

XX SECURITY FORUM Kraków 2024

Bezpieczeństwo zawsze było i jest podstawową potrzeba jednostki, grupy społecznej, narodu, państwa, a także środowiska międzynarodowego w skali globalnej. Jest zjawiskiem dynamicznym, zależnym od sytuacji w jakiej państwa funkcjonują. Bezpieczeństwo ma związki nie tylko z teraźniejszością i przyszłością, ale także z przeszłością, przede wszystkim dlatego że jest to system o charakterze polityczno – społecznym. Zachodzące w XXI wieku zjawiska, zdarzenia i procesy w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa uzasadniają prowadzenie dyskusji, badań i działań ukierunkowanych na utrzymanie pokoju światowego i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Jedną z płaszczyzn dyskusji była konferencja Security Forum zorganizowana w dniach 16 – 17 maj 2024 roku przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie. Poruszane problemy dotyczyły bezpieczeństwa indywidualnego, instytucji i zbiorowościowych podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Kwestie te, zaprezentowane zostały z perspektywy przyjętych bloków tematycznych, co z założenia organizatorów i uczestników konferencji powinno przyświecać pierwszeństwu nauk o bezpieczeństwie przed naukami pomocniczymi nauk o bezpieczeństwie.

Konferencja naukowa Security Forum 2024 w Krakowie, miała wymiar międzynarodowy z udziałem reprezentantów zagranicznych i krajowych ośrodków akademickich, zajmujących się problemami bezpieczeństwa. Poruszana problematyka to szerokie spektrum zainteresowań uczestników konferencji, którzy zaprezentowali  te kwestie w wymiarze globalnym, lokalnym i z punktu widzenia państwa. Obszary dyskusji dotyczyły: trwających konfliktów zbrojnych (Rosja – Ukraina, Hamas – Izrael), relacji politycznych w wymiarze geopolitycznym (w tym europejskim Rosja – Białoruś), sytuacji kryzysowych, walki z przestępczością (terroryzmem), technicznej przestrzeni inofrmacyjnej (techniki teleinformatyczne i komunikacyjne), a także  sztucznej inteligencji będącej wyzwaniem dla bezpieczeństwa społeczności międzynarodowej.

Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych problemów, a także zaangażowanie uczestników ze wskazaniem na studentów kierunku nauk o bezpieczeństwie, oznacza duże zainteresowanie, a jednoczesnie znaczenie tak ważnej kwestii dla realizacji funkcji wewnętrznej i zewnętrznej przez państwo.

Niniejsza konferencja stanowi wartość dodaną dla nauk o bezpieczeństwie, gdzie jej uczestnicy wyartykułowali istotne problemy dotyczące aktualnego i przyszłego porządku w sferze bezpieczeństwa.