Podstawę prawną utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie stanowi decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22.07.2005 (sygn.: DSW-3-WM-4001-545/05) udzielająca zezwolenia Juliuszowi Piwowarskiemu, jako założycielowi, na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej pod nazwą Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru specjalności pozwalających na istotne poszerzenie wiedzy i umiejętności.

5 stycznia 2011 r. w Szczytnie Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, jako pierwszy Rektor w Małopolsce, podpisał porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

Na mocy tego porozumienia absolwenci naszej uczelni, którzy w trakcie studiów będą realizować przedmioty − 33 tematy wyznaczone przez KGP stanowiące treści policyjnego szkolenia podstawowego i w ciągu roku od zakończenia studiów zdecydują się wstąpić do policji, będą mogli odbyć krótsze szkolenia podstawowe nieobejmujące treści, z którymi zapoznali się podczas studiów.

W ten sposób realizowane są zapisy nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz. U. nr 126, 877 z późn. zm.). Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie jest pierwszą w Małopolsce wyższą uczelnią (a jedną z 12 w Polsce), z którą Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk, podpisał porozumienie w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków.

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy odbyło się w Szkole Policyjnej w Szczytnie 05.01.2011r.