Pierwsza w Polsce uczelnia ściśle specjalizująca się w bezpieczeństwie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” sumiennie przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, poczynając od policji, wojska, poprzez agencje ochrony, na Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym kończąc. Dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w jednostkach administracyjnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

W ofercie naszej uczelni, są zarówno studia stacjonarne (od poniedziałku do piątku) jak i studia niestacjonarne (co drugi weekend).

Warto wiedzieć, że jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, otrzymujesz również bezpłatną możliwość nauki w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard, dzięki której uzyskasz tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Masz zatem szansę na zdobycie dwóch tytułów – licencjata i technika, poszerzając w ten sposób swoje kwalifikacje i wzmacniając pozycję na rynku pracy.

Studia można odbywać w trybie indywidualnej organizacji studiów. Zgodnie z Regulaminem studiów WSBPiI „Apeiron” w Krakowie obowiązującym
od 1 października 2019 r. (§ 10 ust. 2 pkt 13), student ma prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w § 24 wymienionego regulaminu.
1. Student studiów stacjonarnych, który jest rodzicem (dotyczy to również studentki
w ciąży), jeżeli złoży stosowny wniosek, studiuje według indywidualnej organizacji studiów do ich zakończenia,
2. Student, który nie spełnia warunków określonych powyżej, może złożyć wniosek
o indywidualną organizację studiów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:
1) poważna choroba lub niepełnosprawność,
2) sprawowanie opieki nad innym niż dziecko bliskim członkiem rodziny,
3) wyjazd za granicę w celach służbowych lub związanych z kształceniem,
4) odbywanie studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności,
5) odbywanie czynnej służby wojskowej lub służby w innych formacjach mundurowych,
6) zdarzenia losowe.
Wniosek – zawierający konkretne i szczegółowe propozycje studenta w odniesieniu
do zindywidualizowania organizacji studiów – składa się do kancelarii Rektora nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem semestru.
Student realizujący studia według indywidualnej organizacji studiów obowiązany jest uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS oraz przystąpić do egzaminu końcowego albo złożenia pracy dyplomowej na zasadach ogólnych. Indywidualna organizacja studiów nie oznacza skrócenia czasu ich trwania.
Czesne za okres nauki według indywidualnej organizacji studiów wynosi 130% wysokości czesnego na danym kierunku studiów (§ 4 ust. 1 Regulaminu opłat dla studentów WSBPiI „Apeiron” w Krakowie rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020).

Oferta studiów