5 stycznia 2011 r. w Szczytnie Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, jako pierwszy Rektor w Małopolsce, podpisał porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

Na mocy tego porozumienia absolwenci naszej uczelni, którzy w trakcie studiów będą realizować przedmioty − 33 tematy wyznaczone przez KGP stanowiące treści policyjnego szkolenia podstawowego i w ciągu roku od zakończenia studiów zdecydują się wstąpić do policji, będą mogli odbyć krótsze szkolenia podstawowe nieobejmujące treści, z którymi zapoznali się podczas studiów. W ten sposób realizowane są zapisy nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz. U. nr 126, 877 z późn. zm.). Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie jest pierwszą w Małopolsce wyższą uczelnią, z którą Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk, podpisał porozumienie w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków.

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy odbyło się w Szkole Policyjnej w Szczytnie 05.01.2011r.

Apeiron Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu (1)

Dnia 16 czerwca 2020 roku w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, reprezentowanym przez Dyrektora mgra Sławomira Szczerkowskiego. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania Stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym i kulturalno-oświatowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem szkolnym. Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów oraz rozwoju kadr naukowych i dydaktycznych, jak również do wymiany inicjatyw służących popularyzacji i promocji problematyki dotyczącej bezpieczeństwa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Zespół Szkół Nr 2 realizuje Program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”. Klasy mundurowe prowadzi już od 2005 r. i od 15 lat bierze udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych na terenie Miasta Nowego Sącza wystawiając kompanię honorową, posterunki honorowe oraz poczty sztandarowe. Wspomaga kombatantów i Sybiraków. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in.: dwa tytuły Mistrza Polski w musztrze (2016, 2018), dwa tytuły Vice Mistrza Polski w musztrze (2013, 2014), brązowy medal Mistrzostw Polski w musztrze (2017), sześć tytułów mistrza województwa małopolskiego w musztrze, pierwsze miejsce w konkursie piosenki marszowej i przeglądzie musztry na I i III Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w Żaganiu i wiele innych. W sumie Szkoła wzięła udział w kilkudziesięciu zawodach o charakterze obronnym i ma na swoim koncie ponad 60 pucharów i medali!

W WSBPI „Apeiron” cenimy ludzi z pasją i tym bardziej cieszymy się na naszą współpracę.

www.zsnr2ns.edu.pl

Porozumienie o współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą Apeiron

Dnia 16 czerwca 2020 roku w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą, reprezentowanym przez Komendanta Głównego, bryg. Sławomira Szczerkowskiego. Celem Porozumienia jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

ZS „Strzelec” OSW jest proobronną organizacją paramilitarną, patriotycznym stowarzyszeniem stawiającym sobie za cel kontynuację istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Celem Związku jest m.in. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania; wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej, w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna; przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne; podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole. Za oficjalną datę powstania Związku przyjmuje się dzień 1 marca 1991 r. A na podkreślenie zasługuje fakt, iż w październiku 2011 r. ZS „Strzelec” OSW został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej umieszczeniem na drugim miejscu na liście organizacji pozarządowych najlepiej współpracujących z Wojskiem Polskim.

Z dumą witamy kolejnego partnera WSBPI „Apeiron” i cieszymy się na realizację pierwszych wspólnych przedsięwzięć!

www.strzelecnowysacz.pl

Centrum Weterana Apeiron

Dnia 10 czerwca 2020 roku w Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, reprezentowanym przez Dyrektora płk. Szczepana Głuszczaka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa, jak również upowszechnianiu wśród społeczeństwa dorobku i znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Ponadto realizuje zadania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim, aby obywatele mieli świadomość, dlaczego żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie.
WSBPI „Apeiron” z prawdziwą dumą będzie wspierać Centrum w realizacji jego misji i uczestniczyć w podejmowanych przez nie działaniach.

www.cwdpgp.wp.mil.pl

Apeiron Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”

Dnia 9 czerwca 2020 r. w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, reprezentowaną przez Prezesa Marcina Korowaja. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

„Combat Alert” jest wyspecjalizowanym podmiotem pozarządowym, ściśle współpracującym z Ministrem Obrony Narodowej i aktywnie działającym na rzecz społecznych inicjatyw proobronnych. Wśród podejmowanych działań wskazać można m.in. organizację największych w Polsce poligonowych szkoleń proobronnych „Combat Alert” oraz prowadzenie dynamicznie rozwijającej się organizacji proobronnej „Oddziały Terenowe Combat Alert”.

Cieszymy się na współpracę i realizację pierwszych wspólnych przedsięwzięć!

www.combatalert.com

ZSE-O Apeiron

Dnia 1 czerwca 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Jolantę Marecik. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i badawczej Stron, z zamiarem podnoszenia poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia studentów, rozwoju kadr naukowych i dydaktycznych, wymiany inicjatyw służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz środowiska akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

www.drukarska.net

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu Apeiron (1)

Dnia 27 maja 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu, reprezentowanym przez Prezesa Pawła Dyngosza. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy, w tym wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

Braterstwo.eu jest ogólnopolskim ruchem społecznym, którego celem jest m.in. popularyzacja sportu strzeleckiego i strzelania, jak również wymiana wiedzy w środowisku strzeleckim pomiędzy pasjonatami broni palnej. Wśród podejmowanych działań wskazać można m.in. organizację regularnych zawodów, pikników, treningów i instruktaży, jak również szkolenie strzelców na każdym poziomie zaawansowania.

Jesteśmy przekonani, że nasza owocna współpraca skutkować będzie wieloma ciekawymi inicjatywami!

www.braterstwo.eu

Apeiron Urząd Gminy Niegosławice

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka a dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek widzimy, jak kluczowe ma znaczenie dla funkcjonowania każdego z nas. Tym milej nam poinformować, że dnia 21 kwietnia 2020 roku w Niegosławicach, przy dochowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy Niegosławice, reprezentowanym przez Wójta Gminy Niegosławice mgra Jana Kosińskiego. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa, szczególnie w tym wymagającym czasie, zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród społeczności lokalnej, przede wszystkim mieszkańców gminy Niegosławice.

Z niecierpliwością oczekujemy na realizację pierwszych wspólnych przedsięwzięć!

www.niegoslawice.pl

11BDow Apeiron

9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 11. Batalionem Dowodzenia, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. Ireneusza Mikę. Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań służących wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego, oraz edukacji dla bezpieczeństwa, podejmowania działań w celu realizacji wspólnych projektów, w tym dydaktycznych i naukowo-badawczych, a przede wszystkim integrowania środowiska żołnierskiego ze środowiskiem akademickim.
11. Batalion Dowodzenia jest oddziałem podporządkowanym Dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Miejscem jego stacjonowania jest Żagań. Batalion przeznaczony jest do rozwijania i eksploatacji systemu łączności i informatyki oraz stanowisk dowodzenia w celu zapewnienia Dowództwu dywizji możliwości sprawnego dowodzenia związkiem taktycznym. Pododdziały Batalionu dysponują najnowocześniejszym sprzętem łączności i informatyki.

Co warto zauważyć, Batalion dwukrotnie brał udział w misji w Iraku, a żołnierze Batalionu wielokrotnie uczestniczyli także w innych misjach wojskowych poza granicami kraju, tj. w Kosowie i w Afganistanie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w 2014 roku Dowódca Batalionu odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej statuetkę Przodującego Oddziału RP.

„Apeiron” z prawdziwą dumą będzie współdziałał z takim partnerem!

www.bdow.wp.mil.pl

34BKPanc Apeiron

9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Saryusza Zamoyskiego, reprezentowaną przez Dowódcę płk. Piotra Franciszka Zieję. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wspólnego działania Stron na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, wymiany doświadczeń, jak również integracji środowiska żołnierskiego i środowiska akademickiego.

Brygada jest oddziałem wchodzącym w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, przeznaczonym do wykonywania zasadniczych zadań o charakterze taktycznym, a także reagowania na zagrożenia niemilitarne zarówno w kraju jak i poza jego granicami. W skład Brygady wchodzą następujące pododdziały: Batalion Dowodzenia, Dywizjon Przeciwlotniczy, 1. Brabancki Batalion Czołgów, Batalion Logistyczny, 2. Flandryski Batalion Czołgów, Kompania Saperów, Batalion Zmechanizowany, Kompania Rozpoznawcza oraz Drezdeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej. Warto wspomnieć, że w listopadzie 2013 roku Brygadę wyposażono w najnowocześniejsze w Siłach Zbrojnych RP czołgi Leopard.

WSBPI „Apeiron” z dumą podejmuje współpracę z takim partnerem!

www.wojsko-polskie.pl

11 brem Apeiron

9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 11. Batalionem Remontowym, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. Ireneusza Maślankę. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania m.in. poprzez: wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego, oraz edukacji dla bezpieczeństwa; realizację wspólnych projektów dydaktycznych i naukowo-badawczych; upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej; kształtowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego oraz promowanie wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej w środowisku akademickim.

11. Batalion Remontowy jest pododdziałem logistycznym przeznaczonym do wykonywania zadań związanych z zabezpieczeniem technicznym jednostek wojskowych, instytucji i pododdziałów znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Obecnie Batalion jest przystosowany do remontu różnego rodzaju sprzętu, w tym czołgów Leopard 2A4. Żołnierze Batalionu wielokrotnie brali udział w misjach międzynarodowych, m.in. w Syrii, byłej Jugosławii oraz w Iraku.
Jesteśmy przekonani, że Porozumienie przyczyni się do zintegrowania środowiska żołnierskiego ze środowiskiem akademickim i z niecierpliwością oczekujemy na realizację pierwszych wspólnych przedsięwzięć!

www.11brem.wp.mil.pl

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych Apeiron

Dnia 21 lutego 2020 roku w Łaziskach Górnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Jadasz. Celem Umowy jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska akademickich ze środowiskiem szkolnym. Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania działań na rzecz podnoszenia poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów oraz rozwoju kadr naukowych i dydaktycznych, jak również do wymiany inicjatyw służących popularyzacji i promocji problematyki dotyczącej bezpieczeństwa.

www.zseiulaziska.pl/zseiu2020/

Apeiron

20 lutego 2020 roku w Katowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”,reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Matyjaszczyka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

Fundacja „SALUT” powstała z myślą o pracownikach służb mundurowych, którzy na co dzień wkładają mundur by służyć Ojczyźnie. Otacza opieką medyczną, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, pracowników służ mundurowych, kombatantów, weteranów oraz ich rodziny. WSBPI „Apeiron” z prawdziwą dumą będzie wspierać Fundację w realizacji jej misjii uczestniczyć w podejmowanych przez nią działaniach.

www.fundacjasalut.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Gliwicach Apeiron

14 lutego 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach, reprezentowanym przez Dyrektora mgra Lesława Ogona. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, badawczej i wdrożeniowej, w tym umożliwienie szeroko rozumianego współdziałania środowiska akademickiego ze środowiskiem szkolnym. Strony zobowiązały się podjąć działania służące zwiększaniu poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów oraz rozwojowi kadr naukowo-dydaktycznych, jak również do wymiany inicjatyw mających na celu popularyzację i promocję szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

www.zset.edu.pl

ZSMK w Pyskowicach Apeiron

13 lutego 2020 roku w Pyskowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Edytę Mierzwę. Umowa ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem szkolnym. Strony zobowiązały się m.in. do wymiany inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

www.zsmk.edu.pl

psb-zs Apeiron

13 lutego 2020 roku w Bytomiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współpracy z Państwowymi Szkołami Budownictwa – Zespołem Szkół im. Powstańców Śląskich, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Hylę. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym i badawczym, a przede wszystkim umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska akademickiegoze środowiskiem szkolnym. Strony zobowiązały się do podejmowania działań na rzecz zwiększania poziomu nauczania uczniówikształcenia studentów, rozwoju kadr naukowo-dydaktycznych, oraz wymiany inicjatyw służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz środowiska akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki dotyczącej bezpieczeństwa.

www.psb.bytom.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie Apeiron

12 lutego 2020 roku w Knurowie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, reprezentowany przez Dyrektor mgr Grażynę Dąbrowską. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania dydaktyczno-wychowawczego, kulturalno-oświatowego, badawczego i wdrożeniowego, a przede wszystkim umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowisk akademickich i szkolnych. Obie Strony zobowiązały się do współdziałaniaw zakresie m.in.podnoszenia poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów oraz rozwoju kadr naukowo-dydaktycznych, a także do wymiany inicjatyw służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

www.zsz2knurow.edupage.org

WKU Apeiron

13 stycznia 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach, reprezentowaną przez ppłk. mgr. Mirosława Stefanowa. Strony zobowiązały się m.in. do wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy; umożliwienia i zabezpieczenia rozwoju zawodowego studentów, żołnierzy i pracowników badawczo-dydaktycznych, oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji obronności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W WSBPI „Apeiron” nieustannie szczególny nacisk kładziemy na doświadczenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, stąd tym bardziej cenimy sobie możliwość współpracy z Wojskiem Polskim. Jesteśmy przekonani, że przysłuży się ona integracji środowiska żołnierskiego ze środowiskiem akademickim.

www.wkugliwice.wp.mil.pl

W dniu 25 października 2012 r. w siedzibie Uczelni PWSH „POMERANIA” ul. Świętopełka 10 w Chojnicach podpisanie zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie reprezentowaną przez Rektora dra Juliusza Piwowarskiego a Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach reprezentowaną przez Rektora dra Janusza Gierszewskiego. Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i środowiskowej w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz naukowo-badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W wyniku zawartego Porozumienia możliwa będzie również wymiana studentów na okres prowadzenia programów badawczych, realizacji projektu, praktyki lub przygotowania pracy dyplomowej.

www.pomeraniachojnice.edu.pl

European Association For Security

European Association For Security jest towarzystwem naukowym prowadzącym badania i popularyzującym nauki o bezpieczeństwie (securitologia). EAS powstało na konwencji krakowskiej 12 maja 2000 r. i posiada osobowość prawną. Celem stowarzyszenia jest edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

2-1-768x534

Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa to zespół najlepszych specjalistów, których doświadczenie i gruntowna wiedza zdobyta podczas służby w Policji na stanowiskach kierowniczych stanowią gwarancję najwyższej jakości usług z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Dysponują kadrą ekspertów posiadających rozległą wiedzę prawną i ekonomiczną, specjalizujących się w bezpieczeństwie biznesu oraz systemów informatycznych. To czyni ich profesjonalnymi i kompetentnymi partnerami we wszystkich działaniach, których celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

http://www.kcb.biz.pl/

II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefanii Sempołowskiej

klasa mundurowa – objęta jest patronatem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznegoi Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl/wp

XXXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki „BUSHI”

Siła organizacji opiera się głównie na jej czołowej postaci, jaką jest Krzysztof Jankowiak, animator rozwoju sztuk walki, posiadacz 9 dana Kenjutsu. Stowarzyszenie propaguje kulturę japońską, w szczególności jej elementy związane ze sztukami walki.

www.bujutsukai.pl

Biuro Ochrony Protector

Firma ta należy do najdłużej działających firm ochrony w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła 2 stycznia 1992 roku. Już na samym początku postawiono na wysokie kwalifikacje zatrudnianego personelu oraz profesjonalizm usług ochrony. W „Protectorze” wymagany jest czynny udział pracowników w szkoleniach zawodowych, co znacznie podwyższa poziom oferowanych usług.

www.ochrona-protektor.com

ALFA – Ośrodek sztuk walki i samoobrony

www.sztukiwalki.krakow.pl

Biuro Ochrony BODYGUARD

Ponad 10 lat obecności na rynku zaowocowało sporym gronem zadowolonych klientów. Ciągły rozwój techniczny, kadrowy oraz merytoryczny sprawia, że standardy usług nieustannie się podwyższają. Wszyscy pracownicy są specjalistami dysponującymi odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych (PZISM) powstał w roku 1996 z inicjatywy przedstawicieli służb mundurowych.

Organizacja skupia przede wszystkim osoby aktywne zawodowo pracujące w Policji, Wojsku, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej, rekomendowanych agencjach ochrony osób i mienia, oraz instruktorów i szkoleniowców innych służb mundurowych, a także członków elitarnych jednostek specjalnych z Polski, Węgier, Niemiec, Włoch, Litwy, Łotwy.

W szkoleniach związku uczestniczą systematycznie przedstawiciele ok. 20 państw z dwóch kontynentów.

www.pzism.pl

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

Specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym.

WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Jednostki WOPR są jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

www.zgwopr.pl